Projekt partnerski

Od stycznia 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach jako jeden z partnerów Powaitowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. realizuje na terenie Gminy Krzykosy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych przez rodziny borykającymi się z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi. Zakres wsparcia zaproponowany w ramach projektu podyktowany jest w dużej mierze zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach wspomnianego projektu poszerzono usługi Ośrodka Pomocy Społecznej o:

- specjalistyczne wsparcie psychologiczne w wymiarze 12 godzin miesięcznie

- treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich (warsztaty edukacyjne prowadzone przez pedagoga)

- indywidualne treningi umiejętności i kompetencji rodzicielskich - prowadzone przez pracowników socjalnych w środowisku rodzinnym

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna dla dzieci w postaci warsztatów plastycznych i teatralnych