Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO  W ROKU 2019

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na terenie Powiatu Średzkiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Żwirki i Wigury 1 (obsługiwany przez radców i adwokatów), według poniższego harmonogramu:

- poniedziałki i wtorki – od godz. 8.00 do godz. 12.00,

- środy, czwartki i piątki – od godz. 14.00 do godz. 18.00.

 

Udzielanie porad w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 61 286 62 27, w godzinach 9:00 – 14:00, lub e-mailem na adres: oks@powiatsredzki.pl.

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (obsługiwany przez Fundację „Honeste Vivere” z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7), według poniższego harmonogramu:

- Dominowo, ul. Centralna 8 (OPS-Klub Aktywności Społecznej)

środy – od godz. 7.30 do godz. 11.30,

- Krzykosy, ul. Główna 37 lokal nr 4 (Urząd Gminy)

czwartki – od godz. 7.30 do godz. 11.30,

- Nowe Miasto, ul. Poznańska 14 lokal nr 8 (Urząd Gminy)

poniedziałki – od godz. 7:30 do godz. 11.30,

- Zaniemyśl, ul. Średzka 9 lokal nr 211 (Urząd Gminy)

piątki – od godz. 11.00 do godz. 15.00.

 

W punkcie znajdującym się w Nowym Mieście przy ul. Poznańskiej 14 lokal nr 8 (Urząd Gminy) świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie we wtorki od godz. 11:00 do godz. 15:00.

 

Udzielanie pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście oraz Zaniemyślu oraz w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nowym Mieście, odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu:                   531 200 351, w godzinach 9:00 – 14:00.

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie są w stanie stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o którym mowa w ustawie z dnia       19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem, albo za pośrednictwem porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. A i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje: spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.